Kategorier
Nyheder Uncategorized

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i

Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29.juni 2021 kl. 19.30 i Fløng Forsamlingshus

Generalforsamlingen d. 29.juni er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned 2021, men som blev udsat pga. coronavirus/covid-19 restriktioner.

Regnskab, budget og takstblad vil være tilgængeligt på hjemmesiden før generalforsamlingen.

Hvis spørgsmål eller bemærkninger kan bestyrelsen kontaktes via hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling juni 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn

Punkt 4: Budget for kommende år (2021) forelægges til godkendelse

4a:       Regulering af takstblad

4.b:      Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10

Bestyrelsen:

Jimmy Nyvang Rasmussen – på valg

Lars Sommer – ikke på valg

Kim Ravn – ikke på valg

Bjarne Hansen – på valg

Ninna Lysgaard – på valg

Suppleanter:

Erik Dollerup – på valg

Jesper Damgaard Jørgensen – på valg

Revisor:

Lars Poulsen – på valg

John Kam Jensen – på valg

Revisorsuppleant:

Per Baunsgaard – på valg

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ninna Lysgaard blev på Generalforsamlingen 2020 valgt for et år, da Mogens Friis forlod bestyrelsen i utide.

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5

Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en vandledning til Fløng Vandværk. Vandledningen skal fungere som nødforsyning i tilfælde af forsyningsstop fra Marbjerg Bys Vandværk. Detaljer om projektet fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 7: Eventuelt