Kategorier
Nyheder Uncategorized

Hvis strømmen afbrydes, afbrydes vandforsyningen også.

Kære andelshaver i Marbjerg Bys Vandværk

I forbindelse med myndighedernes udmeldinger vedrørende planlagte afbrydelser af strømforsyning, såkaldte brownouts, har vandværkets bestyrelse drøftet situationen vedrørende vandforsyning.

Hvis strømmen afbrydes, afbrydes vandforsyningen også.

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, fordi at strømmen er afbrudt, er det ikke nødvendigt at ringe til vandværket.

I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt. 

Når strømmen kommer tilbage – og vi igen kan sende vand ud til dig – kan du opleve brunt vand fra vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.   

Bestyrelsen opfordrer andelshaverne til at følge myndigheders udmeldinger vedrørende planlagte strømafbrydelser. Bestyrelsen opfordrer samtidig andelshaverne til at sikre sig mindre lager af drikkevand til eget brug, til kortere perioder med afbrydelser. Fra myndighedernes side, er det meldt ud at midlertidige korte strømafbrydelser forventes at have en varighed på cirka 2 timer.

Såfremt der forekommer længere perioder med afbrydelser, over flere dage, har bestyrelsen en beredskabsplan på området, og vil vurdere eventuelle muligheder for en nødvandforsyning. Hvis du har spørgsmål til emnet er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via kontaktoplysningerne der fremgår på hjemmesiden.

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Her forefindes relevante dokumenter til generalforsamlingen; årsrapport, takstblad og budget

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i

Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29.juni 2021 kl. 19.30 i Fløng Forsamlingshus

Generalforsamlingen d. 29.juni er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned 2021, men som blev udsat pga. coronavirus/covid-19 restriktioner.

Regnskab, budget og takstblad vil være tilgængeligt på hjemmesiden før generalforsamlingen.

Hvis spørgsmål eller bemærkninger kan bestyrelsen kontaktes via hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ordinær Generalforsamling juni 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn

Punkt 4: Budget for kommende år (2021) forelægges til godkendelse

4a:       Regulering af takstblad

4.b:      Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10

Bestyrelsen:

Jimmy Nyvang Rasmussen – på valg

Lars Sommer – ikke på valg

Kim Ravn – ikke på valg

Bjarne Hansen – på valg

Ninna Lysgaard – på valg

Suppleanter:

Erik Dollerup – på valg

Jesper Damgaard Jørgensen – på valg

Revisor:

Lars Poulsen – på valg

John Kam Jensen – på valg

Revisorsuppleant:

Per Baunsgaard – på valg

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Ninna Lysgaard blev på Generalforsamlingen 2020 valgt for et år, da Mogens Friis forlod bestyrelsen i utide.

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5

Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en vandledning til Fløng Vandværk. Vandledningen skal fungere som nødforsyning i tilfælde af forsyningsstop fra Marbjerg Bys Vandværk. Detaljer om projektet fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 7: Eventuelt

Kategorier
Nyheder Uncategorized

Referat fra generalforsamling 2020

Referatet fra generalforsamlingen d.29. september 2020 er nu at finde her: