Kategorier
Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Marbjerg Bys Vandværk

Tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.30 i Fløng Forsamlingshus

Generalforsamlingen 29.september er erstatning for den oprindelige generalforsamling, der skulle være afholdt i marts måned, men som blev aflyst pga. coronavirus/covid-19.

Tilmelding

I forbindelse med de nyeste coronavirus/covid19 restriktioner, må der ikke forsamles mere end 50 personer i Høje-Taastrup kommune. Dette bliver næppe relevant, men for en sikkerheds skyld skal vi bede jer om, at tilmelde jer her.

E-mailadresser

Bestyrelsens arbejde vil i mange situationer lettes og være mere effektivt, hvis vi har andelshavernes e-mail adresser. Det kunne f.eks. være ved udsending af fakturaer for vandforbrug. Bestyrelsen vil derfor opfordre jer til at oplyse jeres e-mailadresse via formularen her.

For vandværkets persondatapolitik henvises til hjemmesiden, her, her vil I også finde regnskab, takstblad og andre relevant dokumenter til generalforsamlingen. Hvis spørgsmål eller andet bedes I kontakte formanden på telefon 40 50 35 19 eller på e-mail: formand@marbjergbysvandvaerk.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Marbjerg Bys Vandværk

Ordinær Generalforsamling september 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne § 8

Punkt 1: Valg af dirigent og to stemmetællere

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v/formand Jimmy Nyvang Rasmussen

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse v/kasserer Kim Ravn

Punkt 4: Budget for kommende år (2020) forelægges til godkendelse

4a:       Regulering af takstblad

4.b:      Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen henhold til vedtægterne § 10

En række alvorlige episoder har betydet at bestyrelsen fremsætter mistillidsvotum mod bestyrelsesmedlem Mogens Friis. Et kort og generelt overblik over episoderne vil blive fremlagt på generalforsamlingen, men sammenfattende er det bestyrelsens opfattelse at Mogens Friis ikkekan fortsætte som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ønsker dermed en afstemning om mistillidsvotum og Mogens Friis’ udtræden af bestyrelsen med øjebliklig virkning.

Bestyrelsen:

Jimmy Nyvang Rasmussen – ikke på valg

Lars Sommer – på valg

Kim Ravn – på valg

Bjarne Hansen – ikke på valg

Mogens Friis – ikke på valg – Hvis bestyrelsens fremsatte mistillidsvotum vedtages udtræder Mogens Friis af bestyrelsen med øjebliklig virkning. Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.

Suppleanter:

Erik Dollerup – på valg

Jesper Damgaard Jørgensen – på valg

Revisor:

Lars Poulsen – på valg

John Kam Jensen – på valg

Revisorsuppleant:

Per Baunsgaard – på valg

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Kim Ravn og Lars Sommer blev på Generalforsamlingen 2019 valgt for et år, da Per Baunsgaard og Martin Lövenhardt udtrådte af bestyrelsen i utide.

Punkt 6: Indkomne forslag ifølge § 5

ingen

Punkt 7: Eventuelt